41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมประชุมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 41 ปี  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับรางวัลบุคคลกรดีเด่นของ สสอท.

รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ ระดับยอดเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.รวิศวร์ บานชื่น
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายภูวนัตถ์ บุญพา
2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ นางสาวเจนจิรา หาญบูรณะพงศ์


คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สมาคมฯ

ผลการตัดสินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2561
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น 2561
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษารับทุน กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ 2561 
ผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษารับทุน สุรี บูรณธนิต 2561


ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงวันสำคัญผ่านทางแฟนเพจ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

“วันนี้ถือเป็นวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ครบรอบ 41 ปี และพี่เอ้ได้มีโอกาสร่วมเสวนความร่วมมือระหว่างกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในบริบทการปฏิรูปอุดมศึกษา การศึกษาในยุค4.0นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปรับตัว เพราะในยุคที่ไร้พรมแดน เด็กรุ่นใหม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ง่ายไม่สนใบปริญญา เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ในสถานศึกษา ต้องโดนใจสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมครับ”

 


อ้างอิงจาก

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, (2561, พฤศจิกายน 19). วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย [Fanpage status update]. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=485231525302030&id=335978833560634

thebusinessyear. (2018, November 19). DEVISED IN THAILAND. Retrieved from thebusinessyear: https://www.thebusinessyear.com/thailand-2017/the-thread-of-history/interview


เกี่ยวกับสมาคม

เว็บไซต์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท. : http://www.apheit.org/

แฟนเพจของสมาคมฯ :  https://www.facebook.com/Apheit/

40 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.