สำนักงานศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Over
90000

ผู้สำเร็จการศึกษา

43

หลักสูตรและสาขาวิชา

1000

ร่วมมือกับสถานประกอบการ

100

ความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

หลักสูตรปริญญาตรี

30

หลักสูตรและสาขาวิชา

13

Schools

10000

นักศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

Watch our video

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต -

 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Thai & English) - 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Thai & English) - 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (I.M.B.A.) -

 • นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาเน้นเฉพาะ ในลักษณะของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้:
  • การบัญชี
  • การจัดการตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการการเงินและธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การจัดการอาเซียนศึกษา

Ph.D. in Business Management -

 • International Business Management
 • Marketing Management

Ph.D. in Information Technology

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม หรือ ทุนกู้ยืมของรัฐบาลได้ในระหว่างการศึกษา ที่มีอยู่หลากหลายประเภท สนใจข้อมูล และสอบถามได้ตามรายละเอียดดังนี้

สำหรับนักศึกษาใหม่

ทุนการศึกษา

6 ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา

อ่านต่อ

กองทุนเงินเพื่อให่กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

https://www.studentloan.or.th/

อ่านต่อ

ก้าวใหม่...ก้าวไปกับเรา

เข้าสู่การสมัครในระบบออนไลน์ เพื่อเป็นทีมมหาวิทยาลัยสยาม