หลักสูตร

ทันสมัย เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ

เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะทางด้านเทคโนโลยี  ลึกซึ้ง ทั้งภาคทฤษฎีและแข็งแกร่ง ในภาคปฏิบัติ จนนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ม.สยาม เปิดหลักสูตรปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนานาชาติ

เรียนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสยามเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ใน 14 คณะ รวม 54 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการทำงานใน อนาคต

เรียนปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ต่อยอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบัณฑิต
และผู้บริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสยามเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ กับเพื่อนนานาชาติ พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในองค์กรระดับสากล

สยามแกร่ง.. แหล่งปัญญาของบางหว้า

สมัครวันนี้ นี่คือเวลาที่สำคัญที่สุด เพื่อโอกาส และเพื่ออนาคตของคุณ

หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ลิงก์สำหรับนักศึกษา

  • สำนักกิจการนักศึกษา
  • สำนักวิเทศสัมพันธ์
  • สโมสรนักศึกษา
  • กิจกรรมต่างๆ
  • ของนักศึกษา
  • ผังอาคารต่างๆ
  • ในมหาวิทยาลัย
  • สถานที่รอบๆ
  • มหาวิทยาลัย

thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Call For Papers

VIRTUAL NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

Theme: “Empowering Innovation and Sustainability in the Next Normal”

Conference Date: 27 November 2021

Register at: https//siamconferences.com

Contact information
Line: https://lin.ee/c610k19
E-mail: mba1@siam.edu