หลักสูตร แน่น แม่น ลึก

ทันสมัย เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ

เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะทางด้านเทคโนโลยี  ลึกซึ้ง ทั้งภาคทฤษฎีและแข็งแกร่ง ในภาคปฏิบัติ จนนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ม.สยาม เปิดหลักสูตรปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนานาชาติ

เรียนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสยามเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ใน 14 คณะ รวม 54 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการทำงานใน อนาคต

เรียนปริญญาโท ต่อยอด

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ต่อยอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบัณฑิต
และผู้บริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสยามเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ กับเพื่อนนานาชาติ พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในองค์กรระดับสากล

สยามแกร่ง.. แหล่งปัญญาของบางหว้า

สมัครวันนี้ นี่คือเวลาที่สำคัญที่สุด เพื่อโอกาส และเพื่ออนาคตของคุณ

หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ลิงก์สำหรับนักศึกษา

  • สำนักกิจการนักศึกษา
  • สำนักวิเทศสัมพันธ์
  • สโมสรนักศึกษา
  • กิจกรรมต่างๆ
  • ของนักศึกษา
  • ผังอาคารต่างๆ
  • ในมหาวิทยาลัย
  • สถานที่รอบๆ
  • มหาวิทยาลัย

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.