เกี่ยวกับเรา

About Us

President Pornchai Mongkhonvanit | Siam University
“ที่มหาวิทยาลัยสยาม เรามีหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง นักศึกษามีอิสระ คิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ทันสถานการณ์ ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมไปกับโลกครับ ”

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี

สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์มหาวิทยาลัยสยามครับ ผมตระหนักเสมอว่า นักศึกษาของเราในวันนี้ ไม่เพียงต้องการเรียนรู้หลักสูตรที่จะปูทางอนาคตข้างหน้า ไปสู่อาชีพ และอนาคตที่หวังไว้ ให้สามารถแข่งขันได้เท่านั้น ขณะเดียวกัน ก็ยังต้องการเพิ่มพูนสิ่งที่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพด้วย

มหาวิทยาลัยสยาม จึงนำเสนอหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง และทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีนโยบายที่ตอบสนองสิ่งที่นักศึกษาต้องการคือ การมอบอิสรภาพทางความคิด การเลือก การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญช่วยส่งเสริมนักศึกษา ทั้งยังหาโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ เพิ่มพูนปัญญาอันจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสุขุม รอบคอบ ทั้งในด้านการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในอนาคต

นอกจากนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา คณาจารย์ยังฝึกฝนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อฝึกความสมบูรณ์แบบของการเป็นพลเมืองโลก ตามแนวความคิดที่ว่า “Think Freely. Work Wisely.” และเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัย ถือเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน จากกิจกรรมที่เราทำภายในมหาวิทยาลัย และในชุมชนรอบเขตภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามสามารถชนะเลิศการแข่งขันในการทำโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยยั่งยืนในประเทศไทยในปี 2020 ” ปุ๋ยหมักจากขยะน้ำ เพื่อชุมชนศรีประดู่” และมหาวิทยาลัยสยามยังได้รับการจัดอันดับจาก UI GreenMetric ในปี 2021 ว่าเป็น TOP 6 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับ 103 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 7,750 โดยมีคะแนนเป็นที่ 1 ของประเทศไทยด้านการศึกษาและการวิจัยเพื่อความยั่งยืน และเป็นอันดับที่ 19 ของโลก

ด้วยแนวคิดที่ถือว่า เป็นนวัตกรรมของสังคมเช่นนี้ ผมเชื่อว่า จะทำให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ทั้งในวันนี้และต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยสยาม : คลังความรู้เพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 สถาบันแรกของประเทศไทย ได้เปิดทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2508 และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม” และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยสยาม” ในลำดับต่อมา โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสยาม ติดอันดับ TOP 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย อันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และอันดับที่ 93 ของมหาวิทยาลัย 912 แห่งจาก 84 ประเทศทั่วโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืนของ UI GreenMetric ประจำปี 2020

มหาวิทยาลัยสยาม ให้ความสำคัญในแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ และบัณฑิตที่ถูกผลิตจากสถาบัน เพราะเราเชื่อว่าสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และบุคลากรที่จะออกสู่ชุมชน และสังคม ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ จะสร้างความตระหนักรู้ และก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษารวมกว่า 12,000 คน มีนักศึกษานานาชาติกว่า 500 คนจากกว่า 50ประเทศทั่วโลก ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 54 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 14 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 90,000 คน

มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ไม่เพียงในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ยังได้ทำงานในโครงการต่างๆ ร่วมกับเขตภาษีเจริญ องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ ในการพัฒนาความยั่งยืนไปด้วยกัน

About Us
thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.