หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) หลักสูตร 6 ปี

คณะเภสัชศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มี 1 สาขาเน้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อีกทั้งทักษะการปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมด้วย เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) หลักสูตร 6 ปี


รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา วัฒนาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช กาญจนภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน, อ.ดร.ภก. ดนุช ปัญจพรผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อ.ดร.ภญ. วิริยาพร ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.ภญ. อรวรรณ จิตรวาณิช, ผศ.ดร.ภญ. นฤมล โพธิ์ศรีทอง, อ.ภก. พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์, อ.ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, อ.ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์, ผศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร, อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน, อ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, อ.ดร.ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์, อ.ดร.ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว, อ.ภก. ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล, อ.ภก. เสถียร พูลผล, อ.ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์, อ.ดร.ภญ. อุษาศิริ ศรีสกุล, อ.ภญ. วิภาวี รอดจันทร์, อ.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์, อ.ภญ. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์, อ.ภญ. นวินดา ชินะตังกูร, อ.ดร. ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น, อ.ดร.ภญ. กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, อ.ภญ. สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์, อ.ภญ. ธนิยา ไพบูลย์วงษ์, อ.ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ, อ.ภก. ภูมิสิริ วุฒิวงค์, อ.ภก. กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์, อ.ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา, อ.ภก. พิชัย ชัยชนะชัยชาญ, อ.ภญ. หทัยชนก ขาวสุข, อ.ภก. ภาณุพงศ์ รักษาวงศ์, อ. ปทิตตา โชติวราธรรม, อ.ภญ. ปุณยวีร์ พืชสะกะ, อ.ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล, นางสาว ภคพัส จินากลึง, นางสาว อิสรีย์ เลิศเตโชพัฒน์, นางสาว สุติมา กัลขอิน, นาย วัฒนอณัณฐ์ อิ่มวิเศษ, นางสาว พุทธิดา มูลผลึก, นางสาว ปัทมา มณฑลจุลเกศ, นาง สุภาภรณ์ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์, นางสาว บุญญาสิริ เที่ยงธรรม, คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 โทร. 0-2868-6000 ต่อ 5331, 0-2868-6665 โทรสาร fax แฟกซ์ 0-2868-6665
ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai