World Sustainable University Rankings 2021

World Sustainable University Rankings 2021

ประกาศผล UI GreenMetric World University Rankings 2021สถาบันมีชื่อเสียงด้านการ ดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืน ของโลก มีมหาวิทยาลัยเข้ารับการ ดอันดับ 959 แห่งจาก 80  ระเทศ ใน จำนวนนี้เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 39 แห่ง มหาวิทยาลัยสยามได้รับการจั อันดับเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนใน ะดับ Gold Rankings ด้วย ะแนน 7750 เพิ่มจากปีก่อนที่ได้  500 คะแนน โดย ในปีนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 103 ของโลก และอันดับที่ 6 ของไทย นับเป็นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Gold Rankings สำหรับตัวชี้วัดด้าน Education &Research การ กษาและการวิจัย นั้น มหาวิทยาลัยสยาม ได้คะแนน าอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยใน ระเทศ ไทย …

World Sustainable University Rankings 2021 Read More »