เสริมสร้างความเข้าใจป้องกันปัญหายาเสพติดแก่บุคลากรในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 28-29 มีนาคม 2562 อาจารย์ธิติ ศิริสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาและ อาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมสัมนาในโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจป้องกันปัญหายาเสพติดแก่บุคลากรในสถานศึกษา” ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะแม่ข่ายฯ ได้กำหนดจัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจป้องกันปัญหายาเสพติดแก่บุคลากรในสถานศึกษา” ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อ รู้เท่าทันสถานการณ์ยาเสพติด โดยวิทยากรจากทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กรมราชทัณฑ์  กิจกรรม Show and Share การบรรยายเรื่อง “รู้เท่าทันสถานการณ์ยาเสพติด”  การดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา กรณีตัวอย่างการทำงานร่วมกับชุมชนและการสัมภาษณ์เส้นทางชีวิตที่ผิดพลาดของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ซึ่งคาดว่าจะเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมนา ด้านการดูแลนักศึกษาและการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เสริมสร้างความเข้าใจป้องกันปัญหายาเสพติดแก่บุคลากรในสถานศึกษา

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.