เยือนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี

 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang), มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha) และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science and Technology) หรือ ไคสท์ (KAIST)  ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2562 

โดย มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ได้เแก่ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ( สสอท ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ( สสอท ) EEC และ BOI ในการแสวงหาสถาบันอุดมศึกษาศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ( International Renowed Universities ) เพื่อเจรจาและเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี เข้ามาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา และยกระดับกำลังคน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของไทย

 

25 มิถุนายน 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมการลงทุน ได้ให้การต้อนรับ ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2562 เพื่อเจรจาและเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี เข้าไปจัดการศึกษาในประเทศไทย

 

ในโอกาสนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้รายงานผลและแจ้งแผนการพบหารือกับ สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ของสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ มหาวิทยาลัย Hanyang มหาวิทยาลัย Ewha สถาบัน KAIST ให้เอกอัครราชทูตฯ ทราบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยใช้สถาบันการศึกษา เป็นเครื่องมือด้วย

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน KAIST

ดร.พรชัย มงคลวนิช สถาบัน KAIST สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ดร.พรชัย มงคลวนิช สถาบัน KAIST สาธารณรัฐเกาหลีใต้สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง แห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science and Technology) หรือ ไคสท์ (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่มีความสามารถสูง ออกมาทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และเป็นแบบอย่าง ในการออกแบบการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการวิจัยให้สถาบันอื่นๆ นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป สถาบันแห่งนี้ยังอยู่ในกลุ่ม LAOTSE ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทย์ และเทคโนโลยี ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว มหาวิทยาลัยโตเกียว, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของไทย เป็นต้น

 


 

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คพอต.

สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ หรือเรียกโดยย่อว่า คพอต. โดยความเห็นชอบหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีกรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจสำคัญคือ การกําหนดศาสตร์วิทยาการ และสาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ และมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทยได้ โดยคำสั่งนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 


ภาพข่าวรวบรวมจากเพจ:


เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

https://www.facebook.com/mongkhonvanit/posts/3359219430770773

เยือนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.