2018 ASAIHL Conference during 26-28 March 2018 Soka University, Japan

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง(Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference 2018 ในหัวข้อ “Higher Education for Diversity and Global Citizenship” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2560 ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น

 

สมาคมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2499 ในฐานะองค์กรเอกชนในการประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยแปดแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จอมพลป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีร่วมสนับสนุนและจัดตั้งสำนักเลขาธิการขึ้นในประเทศไทย โดยทางสมาคมได้รับการให้การสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลไทย จำนวน 5,000 เหรียญต่อปี

วัตถุประสงค์ของ ASAIHL คือการช่วยสถาบันสมาชิกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการช่วยเหลือตนเองซึ่งกันและกัน และเพื่อให้บรรลุความแตกต่างระหว่างประเทศในด้านการสอนการวิจัยและการบริการสาธารณะ ในการทำเช่นนี้สถาบันต่างๆจะให้ความสำคัญกับประเทศของตนและทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะสมาคมมีอยู่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถาบันการปลูกฝังความรู้สึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และติดต่อประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการสอน เป็นศูนย์กลางของของมูลของการพัมนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยทั่วไป ช่วยสถาบันสมาชิกในการจัดหาและการจัดตำแหน่งของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่, การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาและการพัฒนาระบบสหกรณ์ เกี่ยวกับโครงการที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การให้คำปรึกษาแก่ที่สมาชิก เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ และช่วยให้สถาบันสมาชิกทราบเกี่ยวกับการพัฒนาในภูมิภาค เพื่อสร้างตระหนักรู้ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) มีสถาบันสมาชิกกว่า 166 สถาบันใน 18 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 37 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัย/ สถาบันรัฐ จำนวน 27 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 10 แห่ง และในแต่ละปีจะมีการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (Inter-University Conference) ปีละ 2 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

2018 ASAIHL conference

มหาวิทยาลัยโซคาก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2514 ได้พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนทางวิชาการขั้นสูงที่คำนึงถึงความต้องการของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ตั้งอยู่ในเขตฮาจิโอจิ ย่านชานเมืองของกรุงโตเกียว มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและเป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนที่ครอบคลุมและเป็นสากลที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยโซคาได้สรุปข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 192 แห่งจาก 58 ประเทศและภูมิภาค ณ สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีนักศึกษานานาชาติกว่า 550 คน จาก 58 ประเทศ
มหาวิทยาลัยโซคาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของโครงการ Go Global Japan ในปี 2012 และในโครงการมหาวิทยาลัย Top Global 2014 ในกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม-วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) (การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศญี่ปุ่น) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิรูประบบและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามารถในระดับโลก

ในฤดูใบไม้ผลิปี 2018 การประชุม ASAIHL ครั้งแรกจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมหาวิทยาลัย Soka เป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ หัวข้อหลักของการประชุมคือ “อุดมศึกษาเพื่อความหลากหลายและความเป็นพลเมืองโลก” และหัวข้อย่อยมีดังต่อไปนี้:

1) การเรียนการสอนสำหรับการสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
2) นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่
3) การเปลี่ยนความรู้สู่ภูมิปัญญาสู่สันติภาพ


เว็บไซต์งานประชุมทางวิชาการระดับภมิภาค ASAIHL 2018:  http://asaihl2018.org/

การประชุมระดับภูมิภาค ASAIHL 2017:  http://www.asaihl2017.nu.ac.th/

linkการประชุมระดับภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง:  ประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561

2018 ASAIHL Conference during 26-28 March 2018 Soka University, Japan

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.