วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัวแทนสโมสรนักศึกษา 61 คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

 

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เมื่อทรงพระชันษา 21 พรรษา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ พระองค์ทรงใช้เวลาในขณะที่ ครองสมณเพศ ศึกษาศาสตร์ศิลปวิชาการแขนงต่างๆ ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษากรีก-ลาติน ภาษาอังกฤษ และทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่สำคัญยิ่ง คือ วิชาดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ชั้นสูง วิชาโลหะวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ครั้นเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ ทรงดำเนินรัฐประศาสโนบาย และวิเทโศบาย กับชาวตะวันตก ที่กำลังออกล่าอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ทรงตระหนักพระราชหฤทัยเป็นอย่างดีว่า หนทางที่จะพาประเทศชาติให้รอดพ้น จากมหันตภัยดังกล่าว จักต้องแสดงพระบรมเดชานุภาพ ทางด้านวิชาการ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมาแต่โบราณ อีกทั้งยังมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เยี่ยงประเทศตะวันตก พระองค์ทรงประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทำนายปรากฏการณ์ การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ เป็นเวลาล่วงหน้าถึง 2 ปี โดยสามารถระบุตำแหน่งสถานที่ ที่จะพบเห็นการเกิดปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน คือ บริเวณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากพระบรมเดชานุภาพที่แสดงในครั้งนั้น เป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง ต่อพสกนิกรชาวสยาม และเป็นที่ยกย่อง ในพระปรีชาญาณทั่วไปในสากลประเทศ เป็นการเชิดชูศักดิ์ศรี แห่งความเป็นอริยะของชาวไทย ส่งผลให้ประเทศชาติ คงความเป็นเอกราช ตราบจนทุกวันนี้ ด้วยพระราชกรณียกิจ ตลอดจนระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงสร้างสรรค์ คุณประโยชน์อเนกอนันต์ อันเป็นรากฐาน แห่งความเจริญของวงการวิทยาศาสตร์ ของชาติไทย ตราบจนทุกวันนี้

 


คลิกอ่าน: นักวิทยาศาสตร์ บุคคลสำคัญของโลก  (วันที่พบ url นี้ Broken Link และตัดการเชื่อมต่อเมื่อ 20ก.พ.62)

แฟนเพจ:  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม-Student Affairs @Samo.Siam

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.