40 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

logo สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม สสอท. เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา สสอท. และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง”การปฏิรูปการอุดมศึกษากับการอุดมศึกษาเอกชน” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 40 ปี วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ประจำปี 2560
นางสาวทักษพร บุญพิพัฒน์ถาวาร ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นายเอกวิทย์ ไชยวงศ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ผู้นำเสนอเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตผสมน้ำยางพาราพัฒนาสระเก็บกักน้ำ) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลากรดีเด่นด้านวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที)

Mr. Parham Porouhau ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ภาพจากแฟนเพจ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความร่วมมือและสร้างสามัคคีธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งการส่งเสริมการค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมและบ้านเมือง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ประชุมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสอท. เพื่อเตรียมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสมาคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  18 ต.ค. 60

การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการถือเป็น“พันธกิจ”สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรยังมีการกำหนดให้คณาจารย์ต้องมีการนำผลงานวิจัย/วิชาการไปเผยแพร่ และบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาก็ต้องมีการเผยแพร่ผลงาน ทั้งในรูปของการตีพิมพ์ในวารสารและ/หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ เพื่อตอบสนองเกณฑ์มาตรฐานและการส่งเสริมความก้าวหน้าเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สสอท.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันสมาชิกและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้นำผลงานมาเผยแพร่ ซึ่งมีการจัดมาอย่างต่อเนื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 11 กลุ่มสาขา ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) วิศวกรรมศาสตร์ 3) บริหารธุรกิจ 4) บัญชี 5) เศรษฐศาสตร์ 6) การโรงแรมและการท่องเที่ยว 7) ศึกษาศาสตร์ 8) พยาบาลศาสตร์ 9) สาธารณสุขศาสตร์ 10) นิติศาสตร์ 11) นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ


การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี Executive Board Meeting of APHEIT At the Thonburi Universit
การประชุมคณะกรรมการ สสอท. 15 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยธนบุรี 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND” (APHEIT) ได้กำเนิดขึ้นด้วยความสามัคคี กลมเกลียวของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในอันที่จะสร้างความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองให้เกิด ขึ้นแก่ชาติบ้านเมือง โดยสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติก่อนที่จะ เป็นสมาคมฯ อันเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายนั้น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ที่จะกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จำเป็นต้องมีพลังแห่งความสามัคคีเป็นปัจจัยสำคัญ

 

 


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)ดังนั้นในขั้นแรกผู้บริหารสถาบัน จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 อธิการของแต่ละสถาบัน ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นประธานของกลุ่มสลับกันไป ซึ่งในระยะแรกนั้น มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ 6 สถาบัน ตราบจนกระทั่งวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2519 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกกลุ่มนี้ว่า “ชมรมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชน แห่งประเทศไทย” มีข้อบังคับชมรมซึ่งยังไม่มีสภาพเป็น นิติบุคคลแต่มีประธานชมรมซึ่งเป็นหัวหน้า มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ ของวิทยาลัยเอกชน อย่างน้อยเดือนละครั้งต่อเนื่องกันและเมื่อชมรมฯ เป็นปึกแผ่นมั่นคงดีแล้ว ชมรมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จดทะเบียนเป็น “สมาคมวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2520 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ดังกล่าว สมาคมฯจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2522 เป็นต้นมาตราบจนทุกวันนี้ ปัจจุบัน ปี 2559 มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกจำนวน 68 สถาบัน


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในในปีพ.ศ. 2558 ทางสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือลงวันที่ 14 มิถุนายน 2558 โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีหนังสือตอบทรงรับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อ “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (สสอท.) เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHACHAKRI SIRINDHORN” (APHEIT)

 


ภาพข่าวเว็บไซต์ : http://www.apheit.org/

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด :  https://www.facebook.com/Apheit/

41 ปี สสอท. วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.