10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank

“The 2018 Universiy Web Rankings : Top 200 Universities in the world” หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้ามาชมมากที่สุดจากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก โดย uniRank University Ranking จะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก ความนิยมของเว็บไซต์ ที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการ Update ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สะดวกแก่การเข้าชม สร้างความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย หรืออันดับที่ 45 ของประเทศไทย

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต
อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ
อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม
อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

OVERVIEW  https://www.4icu.org/reviews/4505.htm

unirank-siamuniversity

Thai University Ranking 2018

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยบูรพา
อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Time Higher Education Asian University Ranking 2018

อันดับที่ 1 Fudan University
อันดับที่ 2 The University of Tokyo
อันดับที่ 3 Shanghai Jiao Tong University
อันดับที่ 4 National Taiwan University
อันดับที่ 5 National University of Singapore
อันดับที่ 6 University of Tehran
อันดับที่ 7 The University of Hong Hong
อันดับที่ 8 Pekingniversity University
อันดับที่ 9 Nanyang Technological University
อันดับที่ 10 Kyoto University
การจัดอันดับ Asia University Rankings 2018 อ้างอิงจากการพิจารณาคุณภาพ 5 ด้าน คือ Teaching (the learning environment) ร้อยละ 25, Research (volume, income and reputation) ร้อยละ 30, Citations (research influence) ร้อยละ 30, International outlook (staff, students and research) ร้อยละ 7.5 และ Industry income (knowledge transfer) ร้อยละ 7.5

ข้อสังเกตจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย ยังคงติดอันดับต้นๆ ของโลกมากถึง 10 แห่งเหมือนเดิม แต่เมื่อดูจากการให้คะแนนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทยกลับมีอันดับที่ตกลงจากปีที่ผ่านมา ” Times Higher Education” หรือ THE ได้กล่าวถึงกรณีนี้ในประเทศไทยว่า “ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยได้คะแนนในส่วนของงานวิจัยลดลงจากในปีที่ผ่านมา”

ภาพจากเว็บไซต์ : https://www.admissionpremium.com/content/3264
ภาพจากเว็บไซต์ : admissionpremium

แนวทางการให้อันดับของ uniRank University Ranking นั้น ไม่สามารถเปิดเผยวิธีการจัดเก็บข้อมูล และเกณฑ์การตัดสินได้ เนื่องจากเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น แต่ก็ได้มีคำชี้แจงว่า เกณฑ์การจัดอันดับต่างๆ ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากระบบสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของโลก 3 บริษัท ชั้นนำ ได้แก่ Google, Alexa และ Majestic Seo และอ้างอิงจากเว็บที่เป็นกลาง และอิสระ จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ 1. Moz Domain Authority 2. Alexa Global Rank 3. SimilarWeb Global Rank 4. Majestic Referring Domains และ 5. Majestic Trust Flow

การจัดอันดับในวงการการศึกษาครั้งนี้ มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการประกาศผลการจัดอันดับของเว็บไซต์โดยองค์กรระหว่างประเทศ “4 International Colleges & Universities” ผ่านเว็บไซต์ ที่เป็นกลาง www.4icu.org ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking โดยในปีนี้ใช้ชื่อ ” The 2018 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world “ หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกปี 2018  ซึ่งขัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจาก 200 ประเทศทั่วโลก ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา


เว็บไซต์ผู้ประกาศผลอย่างเป็นกลาง  https://www.4icu.org/th/

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/regional-ranking

“ผลการจัดอันดับ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก The 2018 University Web Rankings เดือนมกราคม โดย uniRank” จากเว็บไซต์ https://www.admissionpremium.com/content/3264

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank

 

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.