อบรมโครงการ Siam IE Camp รุ่นที่ ๒

มหาวิทยาลัยสยาม โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Siam IE Camp (กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์) รุ่นที่ ๒ เป็นโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QA) โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทักษะ และองค์ความรู้สำคัญของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แรงบันดาลใจที่ดีแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาถึงลักษณะงานจริงของวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีกำหนดจัดโครงการ Siam IE Camp รุ่นที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง ๑๙-๗๐๓ จำนวน ๖๐ คน


รายละเอียดการอบรมมีดังนี้
09.00 – 09.15 พิธีเปิดการอบรม โดย รศ.ดร. วันชัย ริจิรวนิช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
09.15 – 09.30 เทคนิคการเจรจา และการนำเสนอ
09.30 – 10.15 การยศาสตร์ ความปลอดภัย และกิจกรรมกลุ่ม
10.15 – 10.30 พักทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 กิจกรรมร่วมเล่นเกมส์และแจกของรางวัล
11.00 – 11.30 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
11.30 – 12.30 พักทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 กิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่วิศวกรรมอุตสาหการ
13.00 – 14.30 การเพิ่มผลิตภาพและผลผลิตโดยเทคนิคทางวิศวกรรม และกิจกรรมกลุ่มร่วมสนุกแจกของรางวัล
14.30 – 14.45 พักทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 เศรษฐศาสตร์และการเงิน
15.45 – 16.00 พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม โดย รศ.ดร. วันชัย ริจิรวนิช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.