โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

อ.ธงชัย วรไพจิตร ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงาน โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค. 2560)ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ในการจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่ายและ มีผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส. และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เป็นโครงการภายใต้การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและ บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ดำเนินการโดยใช้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย และชี้แจงกรอบการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ในการจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่

แหล่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.