อบรม สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย+การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

เข้าร่วมอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม ได้รู้จักกับการใช้โปรแกรมPSPP โปรแกรมOpen Source สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เก็บรวบรวมมา แปรผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย อาจารย์ ดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ อาจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าอบรมเมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 2 ศูนย์ปฎิบัติทางการเงิน มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.