อบรมการจัดความความรู้ทางด้านงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ มาบรรยาย หัวข้อ ทศทางการเขียนตำราในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายยังได้จัดการอบรมการจัดความความรู้ทางด้านงานิวจัย Reference program and update in statistical aspects โดย ดร.ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ และดร.อภิโชติ โซ่เงิน ณ ห้อง 19-1102 มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมการจัดความความรู้ทางด้านงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.