ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0” ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวณิช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.