หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 5หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 6หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทุนการศึกษาไม่จำกัดจำนวน ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Food Technology ก็คล้ายๆกับ Food Science กล่าวคือ หลักสูตรเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานร่วมกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาชีพ แต่ได้มีการเพิ่มเนื้อหาวิชาในส่วนที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเบื้องต้นเข้าไปด้วย และวิศวกรรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เป็นอย่างมาก อีกทั้งรองรับการเติบโhttp://www.foodtech.siam.edu/ตของประชาคมเศรฐกิจอาเซียนที่กำลังใกล้เข้ามานี่เอง

e-mail : sci2@siam.edu | เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร    ( food.siam.edu )


ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดี, ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ ผช.คณบดีและหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร, ผศ.จิรนาถ บุญคงผช.คณบดี, ผศ.คณิต ทองพิสิฐสมบัติ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, อ.ปัทมา ศรขาว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์, อ.ปริวรรต องค์ศุลี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ผศ.บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข หัวหน้าภาควิชาเคมี, ดร.ณฐมล จินดาพรรณ, ดร.ทิพวรรณ จูประจบ, อ.เอก บำรุงศรี, อ.ปิยนุสร์ น้อยด้วง, อ.อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, อ.เอื้ออารี กัลวทานนท์, อ.วีนา โชตช่วง, ผศ.วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์, ผศ.สุภาพร พงษ์มณี, อ.สมภพ อยู่เอ, อ.จรรยา แหยมเจริญ, อ.ธีรพงษ์ อนัตตรังสี, อ.ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ, อ.ธนาภรณ์ รอดชีวิต, อ.ดารณี พลวิเศษ, ดร.ณัฎฐิกา ศิลาลาย, ผศ.พรชัย เปรมไกรสร, อ.ศตายุ สุวรรณะโสภณ, อ.นารีรัตน์ สิงห์ทวีศักดิ์, อ.เชิดชาย วรมงคล, อ.สรัญญา ชมฉัยยา, อ.ศลิษา เปลี่ยนดี, อ.พุทธธิดา ชัยสวัสดิ์, อัมพร สุขศิริวัฒนโรจน์, ภูษสิษา เงินเรียน, ชลัคร์ แสงศิริรัตนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182 Fax : 02-867-80265

โพสที่เกี่ยวข้อง: 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.