หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 52 หลักสูตร ดังนี้

1. ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาการตลาด
1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

2. ระดับปริญญาโท จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
2.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
2.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
2.7 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
2.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

3. ระดับปริญญาตรี จำนวน 39 หลักสูตร ประกอบด้วย

3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

3.2 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนยีสารสนเทศ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.4 คณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการโรงแรม
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

3.5 คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์

3.6 คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการโฆษณา
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาสื่อดิจิตัล
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนต์
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

3.7 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนยีการอาหาร
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.8 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาการพยาบาล

3.9 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

3.10 คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์

3.11 วิทยาลัยศิลปะการแสดง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาดนตรี
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง

3.12 วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
– Bachelor of Business Administration (B.B.A.), International Business
– Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Service Industry Managemen

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.