คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการบริหารธุรกิจในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เน้นการปฏิบิติและการทํางานร่วมกัน เพื่อการติดต่อ
สื่อสารระหว่างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์กับองค์การ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี 9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี 11คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี 12

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.