คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการบริหารธุรกิจในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เน้นการปฏิบิติและการทํางานร่วมกัน เพื่อการติดต่อ
สื่อสารระหว่างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์กับองค์การ

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai