คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 • ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน การใช้ภาษาเพื่อวิชาชีพ การสื่อสารสากล เทคนิคในการใช้ภาษา หลักการแปล การเขียนจดหมายธุรกิจ
 • จุดเด่น
  อาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงที่มาให้ความรู้กับนักศึกษา
 • อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ล่าม นักแปล เลขานุการ บริษัทต่างชาติงานบริการและงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษา
  เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะทาง
 • ค่าเทอม เทอมละ : 35,000 บาท
  ทุนการศึกษา : เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย
  สิทธิพิเศษ : เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย

 


พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ (ที่ปรึกษา) ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร (คณบดี-ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช (รองประธานกรรมการ) กรรมการ ได้แก่ ดร.เดือนเพ็ญ  ทองน่วม, อ.เยาวภรณ์  เลิศกุลทานนท์, Mr.Tomohito Takata, อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา, อ.สุภารัตน์  ศุภภัคว์รุจา (ผู้ช่วยเลขานุการ) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว – ศศ.บ.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว) B.A.(Hotel and Tourism Studies ) • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ – ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)B.A.(English Business Communication) • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร – ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) B.A.(Japanese for Communication)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai