สัมมนา “บทบาทของคณาจารย์และบุคลากร กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ”

มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…สู่ทศวรรษหน้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามได้แนวคิด ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกียรติบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แตงอ่อน ใจมั่นตน

บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…สู่ทศวรรษหน้า

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.