วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักสหกิจศึกษา เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “สหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี” ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

รัฐบาลไทยวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการขับเคลื่อนทุกยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จากกระบวนการการศึกษาตามหลักสูตร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา และสูงกว่าปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนต่างเข้าร่วม และสร้างบัณฑิตคุณภาพผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา จนถึงปัจจุบันนี้นับได้ ๒๕ ปี หลักสูตรสหกิจศึกษาได้รับการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกสถาบันอุดมศึกษามีการนําไปใช้และปรับให้เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องที่แตกต่างกันในแต่ละสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองให้ตรงความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่เป็นแหล่งการจ้างงานหลักของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา


เว็บไซต์งานวันสหกิจศึกษาไทย รวมเอกสารดาวน์โหลด คลิกที่นี่

การบรรยายพิเศษ “หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี” โดย : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (.pdf) (ปรับปรุงเมื่อ: 4 มิ.ย. 2561 เวลา 16:21) คลิกดาวน์โหลด
Link สำรอง
Work integrated learning –An Australian Government perspective (.pdf) (ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิ.ย. 2561 เวลา 10:45) คลิกดาวน์โหลด
Link สำรอง
How to develop competency outcome-based co-operative work-integrated curriculum: Lessons learned from universities in Australia (.pdf) (ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิ.ย. 2561 เวลา 10:46) คลิกดาวน์โหลด
Link สำรอง
กำหนดการวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 (.pdf) (ปรับปรุงเมื่อ: 3 พ.ค. 2561 เวลา 14:31) คลิกดาวน์โหลด
Link สำรอง

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.