ความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์

ความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ 1การพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 18 สถาบันในไทย ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ร่วมกัน กับอีก 9 คณะเภสัชศาสตร์ จากต่างประเทศในประชาคม ASEAN  ได้แก่ International University (Cambodia), Bundung Institute of Technology (Indonesia), Universitas Sanata Dharma (Indonesia), Taylor’s University (Malaysia), Management & Science University (Malaysia), University of Pharmacy Mandalay (Myanmar), University of Pharmacy Yangon (Myanmar), Adamson University (Philippines), University of the Philippines (Philippines) โดยสถาบันเภสัชศาสตร์ ทั้งหมด 28 แห่ง จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเป็น Pharmacy Network เพิ่มความแข็งแกร่งด้านวิชาการ ในโครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560” (Thai Pharmacy Education National conference 2017 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.