ร่วมยินดี นศ.IT Siam เข้ารับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

นักศึกษา IT มหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัล

“นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2558

ร่วมยินดี นศ.IT Siam เข้ารับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 1

มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ แย้มเนตร  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม   ในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล
“นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2558 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ ห้อง IT404 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5130 โทรสาร 0-2868-5244 website : www.ba.saim.edu ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ คณบดี, อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนฯสารสนเทศ, อ.ลักษมี จงถิรวงศ์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อ.มนฤดี มิตรเจริญถาวร หัวหน้าภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์, อ.พิชาญากร เลค, อ.อรรณพ กางกั้น, อ.นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์, อ.นิตยา เกิดแย้ม, ผศ.ประกายรัตน์ สุวรรณ, อ.นภสรกร สุขจ่าย, อ.ปรัชญา ศิริ, อ.นิชคุณ ช่างเรียน, อ.ภุวพล วงศ์กุลชาตะ, อ.อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์, นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ์
ร่วมยินดี นศ.IT Siam เข้ารับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.