รับสมัคร ภาคปกติ-พิเศษ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มีทุนการศึกษา

รับสมัคร ภาคปกติ-พิเศษ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มีทุนการศึกษา 7 รับสมัคร ภาคปกติ-พิเศษ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มีทุนการศึกษา 8ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรพิเศษ 3 ปี) เรียน จันทร์-ศุกร์ (18.00-21.00 น.) และ เสาร์-อาทิตย์ (9.00-16.00 น.) สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-668-2457


รับสมัคร ภาคปกติ-พิเศษ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มีทุนการศึกษา 9

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


1. ทุนเรียนดีประเภทที่ 1 จำนวน 2 ทุน

    ข้อเสนอทุน : ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวน ระยะเวลา 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 3.50 ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เงื่อนไขของผู้สมัคร

1. มีผลการเรียนระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 3.25 ขึ้นไป ทุกภาคการศึกษา
2. เข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาและคณะวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น

2. ทุนเรียนดีประเภทที่ 2 จำนวน 2 ทุน

    ข้อเสนอทุน : ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โดยสนับสนุนภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ระยะเวลา 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 3.00 ขึ้นไป
3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เงื่อนไขของผู้สมัคร

1. มีผลการเรียนระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 3.00 ขึ้นไป ทุกภาคการศึกษา
2. เข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาและคณะวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น
    หมายเหตุ : เกณฑ์การคัดเลือก สำหรับทุนเรียนดีประเภท 1 และ 2
ในกรณีที่มีผู้สมัครทุนเรียนดีประเภทที่ 1 และ 2 มากกว่าจำนวนทุนที่กำหนด ผู้สมัครจะต้อง
ผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้

 • ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ที่จัดสอบโดยภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และต้องผ่านเกณฑ์
  คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • พิจารณาจาก Portfolio ของผู้สมัคร (ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม, ด้านความสามารถพิเศษ เป็นต้น)

3. ทุนประเภททั่วไป ไม่จำกัดจำนวนทุน

    ข้อเสนอทุน : ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จ านวน 15,000 บาท โดยสนับสนุนภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 2.50 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เงื่อนไขของผู้สมัคร

 • มีผลการเรียนระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 2.50 ขึ้นไป ทุกภาคการศึกษา
 • เข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาและคณะวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น
  ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรนาถ บุญคง หรือ ดร. ณัฏฐิกา ศิลาลาย
  โทร 02-8678026 ต่อ 5189

โพสที่เกี่ยวข้อง: 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.