โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่น ๑๐ วันที่ ๑-๒ ก.ย. ๖๑

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมนิยมไทย ร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีอาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน โดยในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ เป็นการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยสยาม และวันที่ ๒ ก.ย. ๖๑ กิจกรรมออกค่ายวัฒนธรรม โดยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก


กิจกรรมวันที่สอง โครงการค่ายวัฒนธรรม ยุวฑูตนิยมไทย รุ่นที่ ๑๐

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวันครนายก เป็นศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ

ความเป็นมาของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ซื้อไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีรับสั่งในขณะนั้นว่า อยากมีที่ดินแถวนี้เพราะถึงแม้ว่าจะไม่เจริญก็ตาม แต่เนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยน้ำตก และป่าเขาใหญ่ ในอนาคตจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถนนหนทาง ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนสนามกอล์ฟ จะเข้ามาในพื้นที่ เมื่อเจริญขึ้นนักท่องเที่ยวจะเข้ามากันจำนวนมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ จึงอยากมีที่ดินแถวนี้สักผืนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงแนวคิดของพระองค์ท่านเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เกิดสำนึกรักธรรมชาติ เมื่อได้เข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้เดิมทีซื้อไว้เป็นทุ่งนา จนปี ๒๕๔๕ อาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ขันอาสาที่จะมาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ โดยขออนุญาตต่อมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

ที่อยู่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
๙๘/๑ หมู่ ๒ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
Email : bhumirak.p@gmail.com  โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๗-๓๘๔๐๔๙ (คลิกโทร)


เว็บไซต์ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพโดยfacebook: ปัญจมา เปมะโยธิน

เว็บไซต์ สมาคมนิยมไทย

 

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่น ๑๐ วันที่ ๑-๒ ก.ย. ๖๑

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.