ม. สยาม จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้ และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์แกสายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

จิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

มหาวิทยาลัยสยาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมพัฒนาขีดความสามารถแกนนำจิตอาสาเฉพาะกิจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประเภทงานแพทย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์เป็นโครงการที่ประชาชนทั่วไป และข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจิตอัน เป็นกุศล ตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมแรงร่วมใจกันกับภาครัฐ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านงานแพทย์ ประชาชนที่สมัครเป็นจิตอาสาด้านงานแพทย์ จะได้รับการกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และปฏิบัติงานร่วมกันกับจิตอาสาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตามที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต อันประกอบไปด้วย แพทย์และพยาบาลจากเหล่าทัพ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาลทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และรวมถึงนักเรียนพยาบาลตำรวจ ตลอดจนแพทย์พยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแกนหลัก และเพื่อให้จิตอาสาประชาชนสามารถช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกำลังและขีดความสามารถ จิตอาสาประชาชนจะได้รับการอบรมการปฐมพยาบาล และทราบถึงวิธีการช่วยเหลือกู้ชีวิต ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป

หน้าที่ของจิตอาสาด้านงานแพทย์
๑. ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ทางด้านการแพทย์ตามขีดความสามารถ
๒. ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานของแพทย์ และพยาบาลภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามจุดต่างๆ ในบริเวณพระราชพิธีและพระเมรุมาศจำลองทุกแห่ง
๓. ให้ความร่วมมือประสานงานกับจิตอาสา งานด้านอื่น ๆ เพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

สถานที่ปฏิบัติงานของชุดจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๒. พระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต
๓. พระเมรุมาศจำลอง ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เดิม) ถนนราชดำเนินกลาง
๔. พระเมรุมาศจำลอง ณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๑ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
๕. พระเมรุมาศจำลอง ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
๖. พระเมรุมาศจำลอง ณ สวนนาคราภิรมย์ (ท่าเตียน)
๗. พระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จ.ปทุมธานี
๘. พระเมรุมาศจำลอง ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค เขตบางนา
๙. พระเมรุมาศจำลอง ณ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๐. พระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๑๑. พระเมรุมาศจำลอง ณ ที่ตั้งในทุกจังหวัด แนวทางการปฏิบัติ

การเข้ารับเสื้อจิตอาสาพระราชทานและ ชุดประกอบที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ตามรายชื่อที่กำหนด ในห้วงระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ช่วงที่ ๑) และระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ช่วงที่ ๒)
๑. บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
๒. บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน)
๓. เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน
๔. เข้ารับฟังการชี้แจง ที่เต้นท์ประชาสัมพันธ์
๕. เอกสารคู่มือจิตอาสาด้านงานแพทย์
๖. เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกู้ชีวิต ตามวันเวลา และสถานที่ที่ระบุไว้
๗. เข้าร่วมซ้อมการปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาใน วันซ้อมใหญ่การเดินริ้วขบวน
๘. ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาช่วยงานด้านการแพทย์ตามจุดต่างๆ ที่มีพระเมรุมาศจำลอง โดยสวมใส่เสื้อจิตอาสาพระราชทานและชุดประกอบ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ขั้นต้น

หน้าที่ของจิตอาสาด้านงานแพทย์
๑. ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ทางด้านการแพทย์ตามขีดความสามารถ
๒. ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานของแพทย์ และพยาบาลภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามจุดต่างๆ ในบริเวณพระราชพิธีและพระเมรุมาศจำลองทุกแห่ง
๓. ให้ความร่วมมือประสานงานกับจิตอาสา งานด้านอื่น ๆ เพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

สถานที่ปฏิบัติงานของชุดจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๒. พระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต
๓. พระเมรุมาศจำลอง ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เดิม) ถนนราชดำเนินกลาง
๔. พระเมรุมาศจำลอง ณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๑ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
๕. พระเมรุมาศจำลอง ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
๖. พระเมรุมาศจำลอง ณ สวนนาคราภิรมย์ (ท่าเตียน)
๗. พระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จ.ปทุมธานี
๘. พระเมรุมาศจำลอง ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค เขตบางนา
๙. พระเมรุมาศจำลอง ณ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๐. พระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๑๑. พระเมรุมาศจำลอง ณ ที่ตั้งในทุกจังหวัด แนวทางการปฏิบัติ

หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. เชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ
เวลา ๒๒.๐๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (ถวายพระเพลิงจริง) ณ พระเมรุมาศ

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. เก็บพระบรมอัฐิณ พระเมรุมาศ

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๓๐ น. งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๐ น. เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เวลา ๑๗.๓๐ น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

 

รายละเอียดจากเว็บไซต์ : http://kingrama9.th/NewsHighlights/Detail/11

ม. สยาม จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.