คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร “Japanese for communications“

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสาขาวิชาเปิดใหม่ พร้อมที่จะรับนักเรียนทุกคนเข้ามาร่วมศึกษาเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่มีคุณภาพ

• ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Japanese for Communication) ชื่อย่อ : B.A. (Japanese for Communication)

• คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
– สัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่สามารถศึกษาวิชาในหลักสูตรโดยใช้ภาษาไทยได้
• เปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 @สอบถามเพื่มเติมทางInbox หรือด้วยตนเอง
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ตึก 19 ชั้น 8 ห้องภาควิชาภาษาญี่ปุ่น      https://www.facebook.com/siamjapanese/
#ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ #ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมากมาย
#กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษาทั้งปี #หลักสูตรมาตรฐาน 4 ปี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร “Japanese for communications“

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.