ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 ประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดี, ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ ผช.คณบดีและหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร, ผศ.จิรนาถ บุญคงผช.คณบดี, ผศ.คณิต ทองพิสิฐสมบัติ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, อ.ปัทมา ศรขาว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์, อ.ปริวรรต องค์ศุลี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ผศ.บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข หัวหน้าภาควิชาเคมี, ดร.ณฐมล จินดาพรรณ, ดร.ทิพวรรณ จูประจบ, อ.เอก บำรุงศรี, อ.ปิยนุสร์ น้อยด้วง, อ.อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, อ.เอื้ออารี กัลวทานนท์, อ.วีนา โชตช่วง, ผศ.วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์, ผศ.สุภาพร พงษ์มณี, อ.สมภพ อยู่เอ, อ.จรรยา แหยมเจริญ, อ.ธีรพงษ์ อนัตตรังสี, อ.ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ, อ.ธนาภรณ์ รอดชีวิต, อ.ดารณี พลวิเศษ, ดร.ณัฎฐิกา ศิลาลาย, ผศ.พรชัย เปรมไกรสร, อ.ศตายุ สุวรรณะโสภณ, อ.นารีรัตน์ สิงห์ทวีศักดิ์, อ.เชิดชาย วรมงคล, อ.สรัญญา ชมฉัยยา, อ.ศลิษา เปลี่ยนดี, อ.พุทธธิดา ชัยสวัสดิ์, อัมพร สุขศิริวัฒนโรจน์, ภูษสิษา เงินเรียน, ชลัคร์ แสงศิริรัตนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182 Fax : 02-867-80265


ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดี, ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ ผช.คณบดีและหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร, ผศ.จิรนาถ บุญคงผช.คณบดี, ผศ.คณิต ทองพิสิฐสมบัติ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, อ.ปัทมา ศรขาว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์, อ.ปริวรรต องค์ศุลี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ผศ.บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข หัวหน้าภาควิชาเคมี, ดร.ณฐมล จินดาพรรณ, ดร.ทิพวรรณ จูประจบ, อ.เอก บำรุงศรี, อ.ปิยนุสร์ น้อยด้วง, อ.อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, อ.เอื้ออารี กัลวทานนท์, อ.วีนา โชตช่วง, ผศ.วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์, ผศ.สุภาพร พงษ์มณี, อ.สมภพ อยู่เอ, อ.จรรยา แหยมเจริญ, อ.ธีรพงษ์ อนัตตรังสี, อ.ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ, อ.ธนาภรณ์ รอดชีวิต, อ.ดารณี พลวิเศษ, ดร.ณัฎฐิกา ศิลาลาย, ผศ.พรชัย เปรมไกรสร, อ.ศตายุ สุวรรณะโสภณ, อ.นารีรัตน์ สิงห์ทวีศักดิ์, อ.เชิดชาย วรมงคล, อ.สรัญญา ชมฉัยยา, อ.ศลิษา เปลี่ยนดี, อ.พุทธธิดา ชัยสวัสดิ์, อัมพร สุขศิริวัฒนโรจน์, ภูษสิษา เงินเรียน, ชลัคร์ แสงศิริรัตนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182 Fax : 02-867-80265
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.