พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ILG (Innovation Leadership for Global Competitiveness) รุ่นที่ 2

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ILG (Innovation Leadership for Global Competitiveness) รุ่นที่ 2 หลักสูตรวิทยากรผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก(วนล.) วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ASTOR I-3 ชั้น 14 โรงแรม St.Regis ถนนราชดำริ

 

ภาคบ่าย

  • 13.00–14.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
  • 14.00-14.30 น.   พิธีเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก รุ่นที่ 2 (ILG 2)
  • 14.30-14.45 น.   ถ่ายภาพร่วมกัน
  • 14.45-15.30 น.   Enhancement of Thailand Competitiveness: การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศไทยในเวทีโลก
  • โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27
  • 15.30-15.45 น.   รับประทานอาหารว่าง
  • 15.45-17.30 น.   – New Horizon of Innovation Leadership โดย World Certified LEGO Serious Play Facilitator
  • – กิจกรรม ILG‘s Ice Breaking

ภาคค่ำ

  • 18.00-21.30 น.   ILG Performance and Music พร้อมรับประทานอาหาร

 

[box type=”note”] แนวทางการเข้าอบรมของผู้เรียนหลักสูตร ILG 2[/box]

 

Brochure_ILG2

ดาวน์โหลด – Download Brochure_ILG2

1. เข้าร่วมการอบรมในทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 15.00-18.00 น. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการอบรม

2. เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ รวม 2 ครั้ง

3. แต่ละกลุ่มจะต้องจัดเตรียมผู้แทนกลุ่มเพื่อทำหน้าที่ ดังนี้
3.1 เป็นพิธีกรในวันที่กลุ่มรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 เป็นทีมงานต้อนรับ ดูแลและกล่าวของคุณวิทยากร

4. แต่ละกลุ่มจะต้องรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ดังนี้
4.1 เป็นกลุ่มหลักในการจัดกิจกรรมสังสรรค์ภาคค่ำ จำนวน 1 ครั้ง
4.2 กิจกรรมสังสรรค์ร่วมกันระหว่างกลุ่ม จำนวน 3 ครั้ง

5. แต่ละกลุ่มจะต้องสรรหาและเลือกกรรมการกลุ่ม ประกอบด้วย 1. ประธาน 2. รองประธาน 3. เลขานุการ 4
เหรัญญิก และ 5. ฝ่ายวิชาการ รวมทั้งกรรมการอื่นๆ ของกลุ่มตามความเหมาะสม โดยให้แล้วเสร็จในการอบรมครั้งที่ 2

6. สมาชิกกลุ่ใหญ่จะต้องสรรหา และเลือกตั้งกรรมการกลุ่มของ ILG 2 ประกอบด้วย 1. ประธาน 2. รองประธาน 3. เลขานุการ 4. เหรัญญิก และ 5 . ฝ่ายวิชาการ รวมทั้งกรรมการอื่นๆ ของกลุ่มตามความเหมาะสมโดยให้แล้วเสร็จในการอบรมครั้งที่ 6


กำหนดการ 26 มีนาคม2561 ตารางการอบรม-ILG2 แนวทางการเข้าการอบรม-ILG2

 

ติดต่อ: มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

02-867-8000 ต่อ 5306, 081-353-4588
(ดร.ประกายทิพย์ พิชัย)

02-867-8000 ต่อ 5144, 097-137-6000
(ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง)

Email: ilg@siam.edu

Fanpage: https://www.facebook.com/SiamUILG/

เว็บไซต์ ILG – Innovation Leadership for Global Competitiveness

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.