พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ เมษายนที่ผ่านมา สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี รวมทั้งสิ้น ๕๓๕ คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นเอก ๔ คน ธรรมศึกษาชั้นโท ๗๔ คน และนักธรรมศึกษาชั้นตรี ๔๕๗ คน ธรรมศึกษาถือเป็นวิธีการที่ชาวพุทธ สามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูงขึ้นไป คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ขยายการศึกษาไปสู่พุทธศาสนิกชน และเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความเข้าใจธรรมะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาชั้นสูง และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.