พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 รุ่น 3

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ รพ.พระนั่งเกล้า

ามมติที่ประชุมกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4 ให้กับนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยสยามได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ดังนั้นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก จึงเห็นควรให้มีการจัดพิธีมอบเสื้อกาว์นนักศึกษาแพทย์ชั้นที่ปีที่ 4 รุ่นที่ 3 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจษฎาบดินทร์ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยในระดับชั้นคลินิก แม้ยังไม่จบไปเป็นแพทย์แต่การฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ต้องฝึกให้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบหลักคือ การดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ และนักศึกษาแพทย์ต้องตระหนักในภาวะแห่งการดำรงตนความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ


https://www.facebook.com/medicinesiamuniversity/

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 14
มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนน เพชรเกษม
บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-868-6832
Fax: 02-868-6832
Email: med@siam.edu

พิธีมอบเสื้อกาวน์แกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.