พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

                                   พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 7 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

 

 

 


เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม http://www.medsiamu.com/newmedsiam/ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี, รศ. ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี, ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล, ดร.เจนวิทย์ นพวรท, ดร.ธิดารัตน์ เนติกุล, ดร.สรัญญา ศิริบาล, ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล, นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ, ปรีชา บรรจงเจริญเลิศ, อมรรัตน์ ยืนยงวัฒนกุล, สัตพร เจริญสุข, เฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง, บุตรโต นามบุญเรือง, นันธนิดา มงคล, ผศ.นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล, ดร.นพวรรณ ผลพานิช, กัญญา บุญคำ, ลักขณา นามวงษ์, วาสนา กองสนั่น, ปารีรัฐ วิชัยดิษฐ, ยลธิดา ประสิทธิเวช, วริศรา ดำรงผล, ชลธิชา พวงลำเจียก, นิภาพร ตีระมาตย์, บวร พิมพ์พิพัฒนา, อรทัย ผิวขาว, ยลดา มูลทอง, ณรงค์ แสงเลิศกตัญญู, กฤตเมธ สุธรรมวุฒินันท์, วรวุฒิ เบ้าหัวดง, ศิริวัฒน์ เหมชาติ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.) • สาขาวิชาแพทยศาสตร์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.