การอบรมพิเศษเรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนการอบรมในครั้งนี้เป็นการขยายผลการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัด พล.ร. ๙ และ พล.ร.๑๑ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักรักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีคณาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการอบรมกว่า ๖๐๐ คน

 


พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai