ประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 39 (The 39th Inte-University Conference The 39th Inte-University Conference on the Theme of “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation”) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 18 กันยายน 2560 เพื่อสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการนำเสนอผลงานของนักวิชาการ พร้อมทั้งการคัดเลือกผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมระดับภูมิภาค ASAIHL Conference 2017 ต่อไป

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL)

มีสถาบันสมาชิกกว่า 166 สถาบันใน 18 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 37 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัย/ สถาบันรัฐ จำนวน 27 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 10 แห่ง และในแต่ละปีจะมีการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (Inter-University Conference) ปีละ 2 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.