ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา Presemester/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)

08.00 – 08.30 น. นักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม ณ อาคาร 12 ชั้น 4 และ scan QR code รับเอกสาร
08.00 – 09.00 น. การแสดงดนตรีสากล โดยอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์
09.00 – 09.15 น. ฉายวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

 

09.15-09.35 น.

  • อธิการบดี และผู้บริหารเดินทางถึงหอประชุม
  • อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • พิธีกร แนะนำ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม-ปฐมนิเทศ-21-22-june-orientation-siam university

09.35-10.10 น.

  • อธิการบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
  • การคิดเซิงนวัตกรรม (รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิซ)
  • จับเช่าคุยกับศิษย์เก่า ม.สยาม “แรงบันดาลใจ” (ดร.นันทพร ดำรงพงศ์)

10.10-10.25 น. การแสดงชองนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (ร้องเพลง/เต้นเคบีอป)
10.25-11.00 น. นำเสนอรายวิชา จำนวน 17 รายวิชาที่จะเปิดในภาค presemester/2561
11.00- 12.00 น. นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา และ ลชชเข้ากลุ่มไลน์คณะวิชา เพื่อรับดำแนะนำในการเรียน และกำหนดการเกี่ยวกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การลงทะเบียนและแจกตารางเรียน 13.30 – 15.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 5
หมายเหตุ
1. นักศึกษาใหม่แต่งกายชุดนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ
2. อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตารางเวลาและพานักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศทางวิชาการ และศูนย์กีฬา
3. กรรมการสโมสรนักศึกษาดูแลนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม และช่วยอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้

นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้
1) ฐานการลืบค้นข้อมูล ณ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (หอสมุด) อาคาร 12 ชั้น 2
2) ฐานการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์สารสนเทศทางวิชาการ อาคาร 15
3) ฐานกิจกรรมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ณ ศูนย์กีฬา


 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.