โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่คณาจารย์และนักศึกษา รักษ์น้ำตามรอยพระยุคลบาท โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ชะอำ จ.เพชรบุรี  วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๑

มูลนิธิ อุทกพัฒน์ เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจำนวน ๘๔ ล้านบาท ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้เป็นทุนประเดิมสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิน้ำ เพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องน้ำ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิน้ำว่า อุทกพัฒน์ และตราประจำมูลนิธิฯ กับพระราชทานพระมหากรุณาให้มูลนิธิฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยชื่อของมูลนิธิ อุทกพัฒน์ มาจากคำว่า อุทก ซึ่งหมายถึง “น้ำ” และ พัฒน์ มาจากคำว่า “พัฒนา” เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายว่า “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องน้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

  • ส่งเสริม สนับสนุน การรวบรวมและจัดทำข้อมูล ความรู้เรื่องน้ำและเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ต่อสารธารณชนอย่างทั่วถึง
  • ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยและพัฒนา สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  • ส่งเสริม สนับสนุน งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงเป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ
โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกรรมการ


แฟนเพจ: https://www.facebook.com/Utokapat.F/

เว็บไซต์: https://www.utokapat.org/

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัลชมเชย และเกียรติบัตร จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.