ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาและเป็นการสนับสนุนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยาม ให้ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อพัฒนาตนเอง ให้สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นสมควรจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 3

ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิต

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.