นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRIT

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRITดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) จัดแสดงในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.-21.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดย รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณบดีและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงาน

 

 

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRITทั้งนี้ คณาจารย์จาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งหมด 6 ท่าน คือ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ อ.ประยุกต์ ศรีทองกูล อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข และ อ.อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ ได้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเพื่อร่วมแสดงผลงาน โดยได้ยึดหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ที่มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เพื่อใช้ความชำนาญการด้านนิเทศศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRITแนวคิดในการจัดงาน : บรรดาสิ่งแวดล้อมมากมายหลายประเภทที่อยู่รอบตัวมนุษย์นั้น ต่างต้องพึ่งพาอาศัยและสอดประสานสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นอย่างแนบแน่น เนื่องจากการดำรงชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆของโลก สิ่งแวดล้อม จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง นิทรรศการภาพถ่าย “จิตตระหนัก รักษ์สิ่งแวดล้อม” จึงนำเสนอภาพสะท้อนหลากหลายเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมอยู่รอบตัวมนุษย์ อันนำไปสู่การรับรู้และเกิดการตระหนักถึงคุณค่า รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งสันติสุขของมนุษย์ชาติ

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRIT

สถาบันที่เข้าร่วมแสดงผลงาน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สถาบันการแสดง Brent Street Institute ออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น
มหาวิทยาลัยฟูเจี้ยน
วิทยาลัยกาฎมาณฑุ
มหาวิทยาลัยหญิงแห่งฟิลิปปินส์
มหาวิทยาลัยดงซอ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งภูฏา
บจก.การบินไทย อินเดีย
บจก.สวิส คอม


ภาพจาก:  fanpage นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”

จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRIT

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.