คณะแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ได้ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เมื่อวันทีี 15 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมตามหลักสูตรในรายวิชา 100 – 101 หลักเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติที่ 6 “พอดีพอเพียง” ซึ่งจะได้เรียนรู้ “ศาสตร์ของพระราชา” จากพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากฐานฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการทำนาด้วยวิธีโยนกล้า และดำนาด้วย

คณะแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.