พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ข่าวจาก NewsNBT THAILAND

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานาคร

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 3,066 คน โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการท่องเที่ยว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า “ท่านทั้งหลายต่างได้รับปริญญาบัตร อันแสดงถึงความสำเร็จการศึกษาวิชาการขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือเป็นผู้มีเกียรติภูมิที่น่าชื่นชมยินดี การเป็นผู้มีเกียรติภูมินั้น มิได้หมายเพียงเป็นผู้มีวิชาความรู้เท่านั้น หากยังรวมถึงเป็นผู้มีจิตสำนึกและตัวตนโดยคิด ทำ พูด แต่สิ่งที่ถูกที่ควร และเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ บุคคลที่ปฏิบัติตนได้เช่นนั้น ย่อมเป็นผู้ได้รับเกียรติการยกย่อง เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของบุคคลทั่วไป ฝึกฝนอบรมตน พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้ก้าวหน้าบังเกิดผลสำเร็จ ความรุ่งเรืองแก่ตน สังคม ตลอดถึงประเทศชาติต่อไป”


 

 มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดการประทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ดังนี้

  1. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะสาขาวิชา มารับชุดครุย ที่มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ตามเวลาที่กำหนดไว้ Click เพื่อดูกำหนดการรับ-คืนชุดครุย 

  2. กำหนดพิธีซ้อมย่อย ที่มหาวิทยาลัยสยาม ในวันอาทิตย์ที่ 11 และวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00น. – 17.00น. Click เพื่อดูกำหนดการซ้อมย่อย

  3. กำหนดพิธีซ้อมใหญ่ และพิธีประทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00น.-17.00น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

  * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5208, 5209, 5136

ประกาศจากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 25/05/2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 7

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 8

วิดีโอขั้นตอนการซ้อมรับปริญญา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 9

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.