การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้ประเมิน “การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558” ณ ห้องสหัสวรรษ อาคาร 19 ชั้น 19 กำหนดการประเมินคุณภาพมี 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้จะมีการประเมินศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์บุคคล การเยี่ยมชมคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ คณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (ประธาน) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ) รศ.ชาญ ถนัดงาน (กรรมการ) ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (กรรมการ) และ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)

การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.