การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษา ขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2599 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคารE-Park, M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ารประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 27 สถาบัน ที่ประชุมอธิการบดีมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Rectors Conference ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Council of University Presidents of Thailand เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นให้เกิดผล

ประวัติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ตามประวัติความเป็นมาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนั้น ปรากฏว่าก่อนที่จะมีการก่อตั้งที่ประชุมแห่งนี้ขึ้นอาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤต คือ รัฐบาลในขณะนั้นกำลังดำเนินการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ต้องการให้มีการจัดรูปงานและองค์การของราชการเสียใหม่ให้มีหน่วยงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารของคณะรัฐบาลได้เสนอให้โอนมหาวิทยาลัยทั้งหมดไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจวบกับขณะนั้นได้มีกิจการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขึ้น และมีปัญหาอยู่ไม่น้อย เหตุดังกล่าวจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่มีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หันมาให้ความร่วมมือแก่กันมากขึ้น ในการจัดตั้งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ศาสตราจารย์ นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยกร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นข้อตกลงว่าด้วยการประชุมอธิการบดี พ.ศ. 2515 ขึ้น เมื่อร่างเสร็จจึงมีการจัดประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 29 มกราคม 2515 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวันจุดเริ่มต้นการดำเนินงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวันนั้นที่ประชุมได้ลงมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ศรเทศน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นเลขานุการฯ มีการลงมติรับรองข้อตกลง โดยผู้แทนจาก 12 สถาบัน คือ

1. ศ.มจ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. ศ.พิมล กลกิจ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
3. ศ.ดร.อรุณ สรเทศน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
5. ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
6. ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช (มหาวิทยาลัยมหิดล)
7. ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
8. ศ.แสวง สดประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
9. ศ.ดร.บัวเรศ คำทอง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
10. ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร (วิทยาลัยวิชาการศึกษา)
11. ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า)
12. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)


แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://www.cupt.net/aboutus/

แหล่งข้อมูลภาพ : http://www.cupt.net/การประชุมสามัญ-ทปอ-ครั้-3/

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/cuptthailand/

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.