การประชุมวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 7

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 7 เรื่อง “Rational Drug Use: Opportunities and Strengths of Clinical Pharmacists 2017” ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อให้เข้าใจหลักการในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม และเป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม

 

โดยในวันแรก 27 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายาล เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ดร.ศิตาพร ยังคง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.พรวลัย บุญเมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ศยามล สุขขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.วีรชัย ไชยจามร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สำหรับในวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยมหิดล เป็นวิทยากร พร้อมทั้งวิทยากรภายใน ภก.อ.อภิโชติ โซ่เงิน ภญ.อ.วิภาวี รอดจันทร์ ภก.อ.ทักษิณ จันทร์สิงห์ ภก.อ.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา และ ภญ.อ.ปุณยวีร์ พืชสะกะ

การประชุมวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.