National Academic Conference 2018 No.10

“Leading in a disruptive world”

May 25, 2018 at Siam University, Bangkok, Thailand

Responsible Unit:   Graduate School of Business, Siam University
Co-host Units:  Thammasat University (Policy and Development Program), Guangxi University of Finance and Economics 

 • ในความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์), Guangxi University of Finance and Economics

กิจกรรม

09.00 – 09.30ลงทะเบียนและรับเอกสาร09.40 – 09.50กล่าวเปิดงานโดย “ดร.พรชัย  มงคลวนิช” อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม09.50 – 10.20กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันโดย Professor Wei Chunbei, The Secretary of Party Committee from Guangxi University of Finance and Economics10.20 – 11.00การบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11.00 – 11.20มอบของที่ระลึกวิทยากรพิเศษ และสถาบันร่วม 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์), Guangxi University of Finance and Economics

 หลักการและเหตุผล

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม ความรู้ต่างๆ และการเปิดเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ด้วยเหตุนี้การจะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบรับการรวมกลุ่มอาเซียนนั้นการจัดการความรู้ต่างๆในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจและความเข้าใจในการรวมกลุ่มอาเซียนในทุกบริบทเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเปิดเสรีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 หัวข้อ “Leading in a disruptive world” เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์และความชำนาญทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และสังคมส่วนรวม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ซึ่งได้นำไปสู่แนวทางการถ่ายทอดและนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน
 • เพื่อมีเวทีความร่วมมือในหลายภาคส่วนในการให้ข้อมูลในด้านต่างๆ
 • เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานหรือบทความวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 • เพื่อสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ / กลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 • นักวิชาการ และนักวิจัย
 • คณาจารย์
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

National Academic Conference

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai