มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home ข่าวมหาวิทยาลัย ข่าวความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด >

MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

E-mail Print PDF

alt

     มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คลิกอ่านรายละเอียด)

    โดย นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานฝ่ายสินไหมรถยนต์ หลักสูตรความรู้ด้านยานยนต์ ซึ่งมีวิทยากรจากสาขาวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยพิธีดังกล่าว มีผู้บริหารจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน , ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 22 คน และมีพนักงานจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะเป็นรุ่นแรกที่เข้ารับการอบรมความรู้ด้านยานยนต์ หลักสูตรที่ 1 ความรู้ทั่วไป (อบรมในวันที่ 25 , 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้อง 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสยาม)

alt

alt

alt

 การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นจากแนวคิดของทาง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีความประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสินไหมรถยนต์โดยอาศัยความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยาม ตลอดจนเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสยามได้ผลิตนักศึกษาสาขาดังกล่าวที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของบริษัทฯ

  ทั้งนี้เพื่อจัดทำโครงการร่วมกัน ได้แก่ โครงการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา โครงการฝึกอบรมด้านความรู้ด้านยานยนต์ของพนักงาน โครงการพัฒนาการให้บริการศูนย์ตรวจสอบรถยนต์ของมหาวิทยาลัย โครงการจัดทำรายวิชาเลือกด้านการจัดการสินไหมและคณิตศาสตร์ประกันภัย

alt

alt

Last Updated ( Monday, 27 March 2017 12:31 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo