มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ - ค่ำ เเละบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-867-8088 และ 02-867-6000 ต่อ 5306-8
Home รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ >

คณะกรรมการบริหาร ประจำคณะฯ

E-mail Print PDF

รายงานการประชุมและสรุปสาระสำคัญ ของคณะกรรมการบริการคณะ

 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐

* ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ Download 

* ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ Download 

* ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ Download

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ Download 

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ Download 

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ Download 

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ Download

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ Download

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ Download * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ Download * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ Download

 

( ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์   

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download 

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download  * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download 

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download  * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download 

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download  * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download 

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒

              * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   Download  * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download 

              * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download   * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒   Download

              * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download   * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒   Download

๒. คณะบริหารธุรกิจ

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download 

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download    * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download    * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  Download     * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

              * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  Download     * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓   Download

              * ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  Download    

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒   

              * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   Download    * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download

              * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒   Download

              * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒   Download

              * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

๓. คณะวิทยาศาสตร์

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download     * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download 

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

               * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒    Download

               * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒    Download   * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒    Download

               * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒    Download   * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

               * ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒   Download, * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒   Download

๔. คณะนิเทศศาสตร์

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download      * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download      * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download      * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download      * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓

                * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓   Download

          ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

                 * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒   Download

๕. คณะนิติศาสตร์         

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

        ปีการศึกษา ๒๕๕๓

                 * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download      * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

                 * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download      * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

                 * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download      * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

                 * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   Download      * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓   Download

        ปีการศึกษา ๒๕๕๒                 

                 * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   Download       * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download       * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download       * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

๖. คณะศิลปศาสตร์

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download 

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download 

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓

                * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download         * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download         * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

                 * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download         * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download

 ๗. คณะพยาบาลศาสตร์

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download            * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download            * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download 

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download            * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download            * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓

                * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download           * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download           * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download           * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

                 * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  Download           * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒    

                * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒    Download           * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒    Download

                * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒    Download           * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒    Download

                * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒    Download            * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒   Download          * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒   Download

๘. คณะเภสัชศาสตร์

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download                * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download                * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download                * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download 

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download                * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download 

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓

                * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download               * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download               * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  Download                * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download               * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   Download                * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓   Download

                * ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓   Download              

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒

                 * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒    Download              * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒    Download

                 * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒    Download              * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒    Download

                 * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒    Download              * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

                 * ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒   Download             * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒   Download

๙. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

              * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download                    * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download                    * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download                    * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download                    * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

              * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

         ปีการศึกษา ๒๕๕๓

                 * ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download                 * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

                 * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download                 * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download 

                 * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download                 * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

                 * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download                 * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download 

                 * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   Download                

         ปีการศึกษา ๒๕๕๒

                  * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   Download

๑๐. หลักสูตรนานาชาติ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

                 * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download                 * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download

                 * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download                 * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download

                 * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

๑๑. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

         ปีการศึกษา ๒๕๕๔

                 * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download                

Last Updated ( Friday, 08 December 2017 16:12 )  

auth-banner

research-db

รายวิชาศึกษาทั่วไป
Coop Online

rssinter hotel
รายละเอียด
แนะนำสาขาที่เปิดสอน

SiamU Photo