• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Siam University

การประกันคุณภาพระดับคณะ

E-mail Print PDF

 

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการเขียน SAR
- จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ภาคการศึกษาที่ 1/2555
แบบฟอร์มสำหรับระดับภาควิชา
- แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานระดับภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2555
- แบบฟอร์มการเขียนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 1/2555
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2555
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระดับภาควิชา (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 2.5, องค์ประกอบที่ 3 สำหรับภาควิชาที่ไม่มีนักศึกษา, 4.1, 4.2, 5.1, องค์ประกอบที่ 8, องค์ประกอบที่ 9)
ทั้งนี้มีการปรับเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงการปรับเกณฑ์)
และตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เกณฑ์ข้อที่ 1 และ 2 ใช้ผลการดำเนินงานในระดับคณะรายงาน
- ระดับคณะวิชา (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 2.5 และองค์ประกอบที่ 8)
- คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (สมศ.)
- ระดับภาควิชา (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.1, 17, 18.1, 18.2)
- ระดับคณะวิชา (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 18 ใช้คะแนนของมหาวิทยาลัย แต่คณะต้องเขียนผลการดำเนินงานในส่วนที่คณะได้ทำ)


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) : สำหรับบุคคลภายนอก
สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ตามแนวปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายใน จะได้รับวุฒิบัตรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ สกอ.

โครงการนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยค่าลงเบียนท่านละ 2,500 บาททั้งนี้ให้ส่งรายชื่อพร้อมใบกรอกประวัติมายังสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 (จำนวนจำกัด) ทางโทรสาร 02-4570068 ต่อ 241
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์ม)
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด กำหนดการ ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Last Updated ( Tuesday, 08 January 2013 21:44 )