มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์

E-mail Print PDF

                                                             

*   ประกาศรายชื่อผู้ผ่า่นการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบจิตเวช เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบบรับตรง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

*   ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ ๐๖/๒๕๕๗ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกายและทดสอบจิตเวช เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

*   ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ ๐๕/๒๕๕๗ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกายและทดสอบจิตเวช เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

*   ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ ๐๔/๒๕๕๗ เรื่องผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผ่าน กสพท.

 

                                                                                                                                                                                                                    กลับไปที่ www.siam.edu

Last Updated ( Monday, 28 April 2014 17:12 )  

Siam University IOS IPhone application (click to upload)

null